You are here

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor
SYNLAB är medlem i Föreningen ackrediterade Laboratorier (FaL), en sammanslutning av privata laboratorieföretag vilkas syfte är att leverera analystjänster till företag och organisationer. Medlemskapet i FaL är en garanti för att laboratoriet inte står i sådant förhållande till annan part som ekonomiskt eller på annat sätt kan påverka innehållet i laboratoriets analysarbete som rör ett uppdrag. Denna branschorganisation har antagit ”Allmänna bestämmelser för uppdrag inom laboratoriebranschen”.

När skall dessa bestämmelser tillämpas?
Bestämmelserna ska, om inte annat avtalats, tillämpas på alla uppdrag som Laboratoriet utför åt Beställaren och på alla överenskommelser och transaktioner mellan Laboratoriet och Beställaren. De gäller också alla åtaganden enligt dessa bestämmelser även om de uppkommer vid ett senare datum men härrör från den ursprungliga överenskommelsen mellan Laboratoriet och Beställaren. Andra allmänna bestämmelser eller särskilda överenskommelser som åberopas av Beställaren exempelvis i anslutning till bekräftelser eller fakturering eller annan transaktion, är ej tillämpliga mellan Laboratoriet och Beställaren. Alla tillägg till dessa allmänna bestämmelser, i bilagor och andra handlingar som bifogas till dessa bestämmelser ska, för att bli tillämpliga, vara underskrivna av såväl Beställaren som Laboratoriet.

Övrigt

  • Avseende metodbeteckningar, rapporteringsgränser etc. kan lokala avvikelser förekomma.
  • Vissa analyser utförs regelmässigt av andra laboratorier, detta framgår av offert samt på analysprotokoll. SYNLAB förbehåller sig även rätten att vid eventuella arbetstoppar eller tekniska problem anlita underleverantör för analyser som SYNLAB normalt utför i egen regi. Det kan då av praktiska skäl vara svårt att meddela detta i förväg, men om så skett kommer detta att framgå på analysprotokoll.
  • Vi reserverar oss för eventuella feltryck i katalogen. Innehållet i SYNLAB:s produktutbud kan komma att förändras. För aktuell version av vår produktkatalog.
  • Saknas nödvändig information på följesedeln för korrekt rapportering och fakturering, debiteras avgift för ofullständig beställning (X-IP) om komplettering krävs. För analys som ska påbörjas lördag, söndag eller helgdag debiteras startkostnad helgarbete (X-WE). För aktuell prislista.
  • För hantering av personuppgifter se vår dataskyddspolicy