You are here

Gränsvärden

Tabell 1. Jämförelse mellan nuvarande och föreslagen lagstiftning av gränsvärden för tillförsel av metaller till
åkermark samt för metaller i avloppsfraktion.

 Tillförsel till åkermark (g/ha och år)  I avloppsfraktion (mg/kg TS alt. kg P)
 Metall  1994:2  NV:s förslag 2002  Metall 1994:2  NV:s förslag 2002
 Bly  25  25  Bly 100 100/3600
Kadmium 0,75 0,75, 0,55 (år 2010)
0,45 (år 2015)
0,35 (år 2020)
Kadmium 2 1,7/61
Koppar 300 300 Koppar 600 600/21000
Krom 40 40 Krom 100 100/3600
Kvicksilver 1,5 1 Kvicksilver 2,5 1,8/64
Nickel 25 25 Nickel 50 50/1800
Zink 600 600 Zink 800 800/29000
Silver - 8 Silver - 15/540
Tenn - - Tenn - 35/1200

 

Tabell 2. Parametrar som kan påverka ledningsnätet. Värdena bör inte överskridas ens under kort tid.

 Parameter  Momentanvärde  Skador
 pH min  6,5 Korrosionsrisk, frätskador betong
pH max 10  1)
Temperatur max 50 C   Packningar
Konduktivitet (ledningsförmåga)  500 mS/m Korrosionsrisk stål 
Sulfat 400 mg/l Betongkorrosion
Magnesium, Mg2+ 300 mg/l ” 
Ammonium, NH4+ 60 mg/l
Fett  - Igensättning
Klorid 2 500 mg/l Materialskador

 

Tabell 3. Parametrar som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvaliteten. Överskrids dessa värden medför det vanligen krav på interna reningsåtgäder.

 Parameter  Momentanvärde
Bly, Pb 0.05 mg/l
Kadmium, Cd bör inte förekomma  2)
Koppar, Cu 0.2 mg/l
Krom total, Cr 0.05 mg/l  3)
Kvicksilver, Hg bör inte förekomma  4)
Nickel, Ni 0.05 mg/l
Silver, Ag 0.05 mg/l
Zink, Zn 0.2 mg/l
Miljöfarliga organiska ämnen bör inte förekomma  5)
Cyanid total, CN 0.5 mg/l  6)
Oljeindex 5–50 mg/l 7)
  • 1) I vissa fall kan värdet 11 vara acceptabelt.
  • 2) Kadmium förekommer i låga halter i normalt hushållsspillvatten men bör inte tillåtas i industriellt processavloppsvatten som släpps till avloppsnätet. Men kan tillåtas vara samma halt som i aktuellt dricksvatten.
  • 3) Sexvärt krom ska reduceras till trevärt före behandling i internt reningsverk.
  • 4) Kvicksilver förekommer i låga halter i normalt hushållsspillvatten men bör inte tillåtas i industriellt processavloppsvatten som släpps till avloppsnätet. Men kan tillåtas vara samma halt som i aktuellt dricksvatten.
  • 5) Kemikalieförteckningen tillsammans med Kemikalieinspektionens prioriteringsverktyg PRIO och Begränsningsdatabasen utgör en grund för att identifiera och ersätta miljöfarliga organiska ämnen.
  • 6) Cyanidoxidationsprocesser ska drivas maximalt så att lättillgänglig (fri) cyanid inte släpps till avloppsnätet.
  • 7) Med en klass 1 oljeavskiljare kan man teoretiskt klara 5 mg/l. En skälighetsbedömning görs av VA-huvudmannen.

 
Källa: Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet (Svenskt Vatten, Publikation P95, Mars 2009)