You are here

Miljöpolicy

SYNLAB:s miljöpolicy ska utgöra fundamentet för att vi ska möta legala såväl som organisatoriskt bindande krav gentemot företagets intressenter; dvs leverantörer, kunder, samhälle, ägare och medarbetare. Med vårt ALPS-arbete, dvs standardiserad daglig styrning/uppföljning samt ständiga förbättringar genom hela organisationen, fokuserar vi på att eliminera slöserier. I och med att slöserier i många avseenden innefattar påfrestning gällande hållbarhet och livscykelperspektivet blir även detta en naturlig del av vår ordinarie verksamhet. Som ett led i detta ska vi:
 
  • Beakta skälighetsprincipen vid beslut som påverkar miljön
  • Stärka vårt varumärke som ett miljöföretag genom att utveckla och tillhandahålla tjänster där miljön skyddas 
  • Aktivt inhämta, och både externt och internt sprida, kunskap om miljöarbete
  • Motivera medarbetarna till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande 
  • Eftersträva att välja leverantörer och underleverantörer som tillhandahåller de mest miljövänliga varorna och tjänsterna
  • Fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål och ständigt förbättra miljöarbetet
  • Följa tillämplig miljölagstiftning och övriga krav som vi berörs av