You are here

Provtagning

Steril plastburk för mikrobiologiska livsmedelsproverFör provtagning av Spannmål och även andra torra prover, används antingen SYNLAB:s provtagningskärl som är en steril plastburk för mikrobiologiska prover (se bild till höger) alternativt konsumentförpackningar från företaget eller annan ren förpackning/plastpåse.

Vid provuttagning är det viktigt ha en god handhygien och att använda rena redskap. Provtagningsmaterialet ska inte hanteras i onödan så att det riskeras bli kontaminerad vilket kan påverka analysresultatet. 

För mikrobiologiska anlyser behövs minst 100 g livsmedel och för livsmedelskemiska analyser minst 300 g. 

 
Representativ provtagning

Det finns flera faktorer som påverkar hur pass representativ en provtagning är. Eftersom alla producerade livsmedel inte kan kontrolleras så bör det valda uttagna provet representera hela livsmedlet som provet togs ifrån.

Vidare spelar livsmedlets egenskaper in; om det är ett fast eller flytande livsmedel exempelvis, typen av kontaminering och hur den är fördelad på livsmedlet, hur stort livsmedelspartiet är samt hur stort delprov som tas ut. För Spannmål och även för andra torra prover som kan ha olika partikelstorlek finns det vissa rekommendationer (SVA) om att prover från 10-20 ställen tas ut till ett samlingsprov som blandas väl innan ett slutligt prov om 1 liter eller 0,5 kg tas ut och skickas till laboratoriet.

Flera delprover kan tas ut ur ett parti livsmedel och antingen analyseras separat eller så kan de slås samman till ett så kallat poolat prov och ett enda resultat erhålls. I vissa verksamheter är stickprovtagning vanligt och då tas frivilligt antal livsmedelsprover ut medan det i vissa fall finns anledning till att ta ut ett större antal livsmedelsprover. Det kan exempelvis vara en lagstadgad provtagning som ofta föreskriver att 5 delprov tas ut vid varje provtagningstillfälle. 

För Spannmål har SYNLAB ett antal analyspaket för provtagning både i företagens egenkontroll och i den offentliga kontrollen som utövas av myndigheten.

 
Skicka proverna till laboratoriet

Om provet är en kylvara; tänk på att frysa kylklamparna i god tid och att förvara det uttagna provet i kyla fram tills det ska transporteras till laboratoriet. Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar från att det togs ut. 

 
Länkar: