You are here

Provtagning - vatten för livsmedelsindustrin

Vatten som används i livsmedelsindustri

Vilken typ av vatten som ska eller får användas vid livsmedelshantering finns reglerat bland annat i Förordningen EG 852/2004. Där anges krav på vattenanvändningen för olika områden i en livsmedelslokal, både gällande tillgång och kvalitet. Det anges även att rutiner kring "vatten" är en grundförutsättning i egenkontrollen.

Som grundregler ska vatten av dricksvattenkvalitet används i livsmedelshantering, men det finns undantag som ger företag möjligheten att använda vatten av annan kvalitet förutsatt att det inte påverkar säkerheten hos livsmedlet. Ett exempel är "Rent vatten". Rent vatten kan vara vatten från havet eller från en sjö som används vid fisk- och musselhantering för att skölja hel fisk, framställa is för att kyla hel fisk eller för extern rengöring bland annat. 

När vatten används som inte är av kontrollerad dricksvattenkvalitet, är det noga att göra en ordentlig faroanalys så att vattnet inte är källa för kontaminering av produkten.

Även vattens om används för handhygien och för rengöring av utrustning bör vara av dricksvattenkvalitet som utgångspunkt. Sköljvatten som används i slutna system, så kallat CIP-vatten (Cleaning in place) kan också kontrolleras med passande analyspaket hos SYNLAB.

Definition av "dricksvattenkvalitet" och vad som omfattas gällande kemiska och mikrobiologiska parametrar finns information om i dricksvattendirektivet och i dricksvattenföreskrifterna. Läs mer om dricksvatten och hur provtagning går till under "Konsumenthälsa"/"Dricksvatten".

Om kommunalt vatten används är kommunen ansvarig för vattenkvaliteten fram till fastigheten, och Du som företagare bör vidare kontrollera det exempelvis via alla relevanta tappkranar. Det är viktigt att ta del av de analysreslutat som kommunen får gällande vattenkvaliteten som kan påverka Din produkt, och även att ha rutiner för lämpliga åtgärder vid ex kokrekommendationer från kommunen.

Om vatten från egen källa används är det Du som företagare som är ansvarig för att kvalitetens kontrolleras.

Företag som är BRC-certifierade har även krav från standarden (från och med version 6, 1/1 2012) att kontrollera flödesriktningar och ritningar på avlopp och vattendistribution inom livsmedelslokalen, som även det kan påverka vattenprovtagningen.

Tryckluft

I de verksamheter där tryckluft används kan den kontrolleras genom att luften trycks ned i en speciell flaska med vatten, som sedan analyseras hos SYNLAB.

Is

Is ska, med några undantag, framställas av vatten av dricksvattenkvalitet och analyseras som .......... provtagning sker genom att is skickas in i en av SYNLAB:s sterila provtagningsburkar.

 

Bilder på provtagningsmaterial

Länk till EG 852/2004 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:SV:PDF