2023-02-22

Justering av referensintervallet för S-PTH

Från och med 2023-03-07 justeras referensintervallet för S-PTH från 1,6–7,2 pmol/L till 1,8–11 
pmol/L.

Det är alltså framför allt den övre referensintervallsgränsen som justeras och blir högre 
vilket ger högre positivt prediktivt värde för hyperparatyreoidism. Värden mellan 7 och 12 pmol/L 
kan betraktas som gränsvärden och skall bedömas tillsammans med andra relevanta analyser som 
t ex calcium, calciumjon, albumin, kreatinin, SR, blodstatus, fosfat, ALP, TSH, fritt T4 och 25-OH vitamin D. Metoden (Alinity i Intact PTH, Abbott Laboratories) är oförändrad. Justeringen av 
referensintervallet görs utifrån nya data inom forskning, beprövad erfarenhet och 
kvalitetssäkringsstudier.

Referenser: 
1. Minieri M et al. Serum iPTH range in a reference population: From an integrated approach to vitamin D prevalence impact evaluation. Clin Chim Acta. 2021 Oct;521:1-8. 
2. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Parathormon. Hämtad 2022-12-14 från: https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/analyslistan/parathormon