SARS-CoV-2, antikroppar, sjukdom/vaccin

Indikation

Medicinska indikationer för antikroppstestning

1. Klinisk diagnostik (analys av IgG-ak mot N-ag och S1-ag) 

a. Vid symtom förenliga med covid-19 där SARS-CoV-2 RNA ej påvisats i luftvägsprov, vanligen p.g.a. att personen sökt sent i sjukdomsförloppet.
b. Led i smittfriförklaring i samband med sjukhus-/IVA-vård.

2. Kontroll efter vaccination (analys av IgG-ak mot S1-ag)

För kontroll av antikroppssvar hos personer med nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling. Analysen är inte avsedd att användas för allmän screening efter vaccination. 

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Chemiluminescence microparticle immunoassay (CMIA), kvatitativ och/eller kvalitativ serologisk undersökning. Påvisning av IgG-antikroppar mot S1-antigen och/eller nukleokapsidantigen.

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt.

På pappersremiss Mikrobiologi, skriv under övriga analyser: "SARS CoV2 Sjukdom" eller "SARS CoV2 Vaccination" beroende på frågeställning.

Ange eventuella symtom och insjukningsdatum.

Provtagning

Bilder på materiel

Serum
Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Beskrivning:

Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter. 
Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion).

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör.

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Analyserna utförs 1 gång per vecka. 

Referensintervall

Se tolkning av resultaten som bifogas svaret. 

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

NPU60303, NPU59147

Övrig information

Medicinsk bakgrund

De flesta personer som insjuknat i covid-19 eller vaccinerats utvecklar ett antikroppssvar. Ca 95% har utvecklat ett IgG-svar 4 veckor efter insjuknandet/vaccination. För att särskilja antikroppar efter genomgången infektion från antikroppar efter vaccination används två analyser:
 
• En analys som detekterar antikroppar mot nukleokapsid-antigen, N-ag och som förekommer efter genomgången infektion. Svar på denna analys ges kvalitativt som Påvisade, Gränsvärde eller Ej påvisade utifrån ett index-värde (uppmätt värde, S dividerat med cut off, CO).

• En analys som detekterar antikroppar mot spike 1-/RBD-antigen (RBD = receptorbindande domän på spike 1), S1-ag. S1-antikroppar ses både efter vaccination och efter genomgången infektion. Samtliga i Sverige givna vacciner (Astra-Zeneca, Moderna och Pfizer BioNTech) ger antikroppar mot S1-ag men inte mot N-ag. Svar ges kvantitativt i enheten BAU (Binding Antibody Units, WHO:s enhet) per mL (BAU/mL).

Vid misstanke om aktuell covid-19 ska direktprov från luftvägar (nasofarynx, svalg, sputum eller BAL-vätska) för påvisande av virus-RNA tas i första hand. Se separat provtagningsanvisning SARS-Coronavirus-2, påvisande av RNA.

Angående immunitet
 
Antikroppssvar bedöms i nuläget främst utgöra ett mått på att en person har genomgått covid-19 eller vaccinerats och bör inte ses som ett direkt mått på immunitet. Baserat på den kunskap vi har idag och att det i relation till antalet insjuknade finns relativt få rapporter om återinfektion efter genomgången infektion eller insjuknande >3 veckor efter genomförd vaccination (två doser), bedömer Folkhälsomyndigheten att ett positivt resultat indikerar skydd mot infektion (minst) ett halvår från att personen insjuknat eller vaccinerats.

Tolkningsstöd
 
1. IgG-antikroppar påvisade: Talar för genomgången covid-19 (N-ag och S1-ag)) eller vaccination (S1-ag).

2. Gränsvärde: 
a. Om provet tagits tidigare än 4 veckor efter insjuknandet/vaccination rekommenderas nytt prov.
b. Om provet tagits mer än 4 veckor efter insjuknande/vaccination är resultatet osäkert. Nytt prov rekommenderas inte då det med hög sannolikhet kommer att ge samma resultat.
 
3. IgG-antikroppar ej påvisade: 
a. Om provet tagits tidigare än 4 veckor efter insjuknandet rekommenderas nytt prov. 
b. Om provet tagits mer än 4 veckor efter insjuknande/vaccination har med hög sannolikhet inte covid-19 förelegat (N-ag) eller är vaccinationseffekt ej mätbar med antikropps-analys (S1-ag). Nytt prov rekommenderas inte.

En mer utförlig tolkning av resultaten bifogas svaret. Tolkningar utifrån insjukningsdatum/ vaccinationsdatum ger bättre vägledning än de där dessa datum saknas. 

De tester som Klinisk mikrobiologi SYNLAB använder för påvisning av IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 (viruset som orsakar covid-19) uppfyller de prestandakrav som Folkhälsomyndigheten anger i ”Vägledning för antikroppspåvisning”. 

Alternativa sökord

Det nya coronaviruset
SARS 
Spike
Covid-19
Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar
Covid-19 antikroppar

Senast uppdaterad

8 november 2021

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00