Allergenspecifikt IgE (S-)

Specifika allergen

Alternativa sökord RAST, reaginer
System S-
Specialitet Allergi Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium SYNLAB, tel. 08-123 191 60
Remiss Allergi
Indikation/Bedömning

Specifikt IgE

Mäter IgE-antikroppar (tidigare kallade reaginer) mot specifika allergener (t ex Björk t3, Ek t7) i blodprovet. Specifika antikroppar uppkommer i blodet som ett resultat av en sensibilisering och kan detekteras efter exponering av de allergena ämnena. Koncentrationen av specifika IgE-antikroppar anges som ett kvantitativt värde vilket gör det lätt att följa eventuella koncentrationsförändringar över tiden.

Tolkning av provsvar, specifikt IgE enskilt allergen:
<0,10 kE/L: Ej mätbar koncentration av specifika IgE-antikroppar. Atopisk allergi mot undersökt allergen ej sannolik.
0,10–>100 kE/L: Förekomst av IgE-antikroppar mot undersökt allergen fastställd. Ju högre koncentrationen är desto större sannolikhet för att en kliniskt relevant allergi föreligger avseende det aktuella allergenet.
≥0,10–<0,35 kE/L: Tecken på sensibilisering. Generellt sett låg sannolikhet för kliniska symtom, men för de specifika allergen som anges i stycket nedan utesluter låga nivåer inte risk för allvarlig reaktion. Fyndet bör ställas i relation till klinisk bild, ålder och nivå av total-IgE.

Bedömning av specifikt IgE mot Penicilloyl G c1, Penicilloyl V c2, Ampicilloyl c5, Amoxicilloyl c6, Cefaclor c7, Latex med Hev b 5, Bi i1 och Jordgeting i3:
<0,10 kE/L: Negativt resultat utesluter med stor sannolikhet klinisk allergi.
≥0,10–<0,35 kE/L: Tecken på sensibilisering. Antikroppsnivån kan variera och låga nivåer utesluter inte risk för allvarlig reaktion.

Paneler (mixar)

Innehåller en blandning av allergener. Allergenpanelerna har en lägre sensitivitet och specificitet jämfört med enskilda specifikt IgE. Svaret anges kvalitativt som positivt eller negativt resultat, d v s stor eller liten sannolikhet att allergi föreligger. I enstaka fall kan en panel bli positiv trots att uppföljningen visar normala koncentrationer av ingående specifika IgE-antikroppar. Detta kan bero på summationseffekt av de ingående komponenterna och någon eller några av de ingående specifika IgE-antikropparna har då vanligen en koncentration strax under referensintervallsgränsen.

Phadiatop (screeningtest)

Är uppbyggt av en balanserad panel (mix) av vanligt förekommande luftvägsallergener (katt, häst, hund, björk, timotej, gråbo, mögel, kvalster) vilka reagerar med specifika IgE-antikroppar i patientens blodprov. En allergiutredning startar vanligtvis med denna analys som svarar ja eller nej på frågan om atopisk allergi föreligger (sensitivitet och specificitet cirka 90 - 95 %).
För att få en komplett utredning vid positiv Phadiatop bör testet följas upp med specifika IgE-analyser mot respektive allergen. Markera då med kryss i Ja-rutan för test mot ingående allergen. Allergi mot andra luftvägsallergener liksom t ex yrkes-, födoämnes- och insektsallergi upptäcks ej med Phadiatop. Phadiatop kan användas på alla åldersgrupper, även små barn.

Födoämnespanel fx5

Rekommenderas för barn med misstänkt födoämnesallergi. Panelen är en screeningtest med de vanligaste födoämnen som barn reagerar på (äggvita, mjölk, torsk, vete, jordnöt, sojaböna). För att få en så komplett utredning som möjligt bör en positiv panel följas upp med specifika IgE-analyser mot de i panelen ingående allergenen. Markera då med kryss i Ja-rutan för test mot ingående allergen.

Tolkning av provsvar paneler (mixar):

< 0,35 kE/L besvaras NEG utan enhet
≥ 0,35 kE/L besvaras POS utan enhet

Material/Provtagning

Venblod

1 gelrör, gul propp.


Kapillärblod

Minimum 2 fulla mikrorör helblod.


Två mikrorör räcker till Phadiatop och födoämnespanel utan uppföljning.
Önskas uppföljning  eller ytterligare allergen krävs fler rör.

Det åtgår 100 mikroliter serum i grundvolym + 40 mikroliter serum/allergen.

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Övrigt

Serum sparas i en månad för ev. kompletteringar.

Referensintervall

Singelallergen: < 0,10 kE/L
Panel/Phadiatop: Negativ

Senast uppdaterad

11 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00