Urinodling

Indikation

Misstanke om urinvägsinfektion.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Odling

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Beställ: Urin allmän odling (mittstråleurin, KAD, övrigt).

Ange symtom, om nitrittest utförts och resultat av detta, eventuell antibiotikabehandling samt om patient är gravid.

Provtagning

Bilder på materiel

Mittportionsprov

Provtagningsmateriel: Provtagningsmugg (ren plastmugg) och plaströr med rund botten, vit kork alternativt borsyrerör. 

Beskrivning:

 • Morgonurin är bäst. Patienten bör inte ha urinerat inom fyra timmar före provtagning. 
 • Patient med vagina instrueras att hålla isär blygdläppar och patient med penis att dra tillbaka eventuell förhud.
 • Patienten kissar första urinportionen i toalettstolen och för sedan in provtagningsmuggen i urinstrålen. Ca 5 ml urin samlas upp i muggen. Patienten kissar färdigt i toalettstolen. 
 • Urin överförs till rör enligt beskrivning nedan.

 

Plaströr med rund botten, vit kork

Används när prov transporteras kylt till laboratoriet, inom 24 timmar.

 • Överför ca 5 ml urin från provtagningsmuggen till provröret. Placera provet i kyl.  

 

Borsyrerör

Används när prov transporteras utan kylning.

Borsyreröret är ett vacutainerrör med frystorkad borsyra, som gör att urinen konserveras och provet kan skickas utan kyla. Provtagningssetet består av en snabel med hållare för vacutainerröret samt vacutainerröret med borsyra. 

 • Doppa snabeln i provtagningsmuggen med urin och sätt fast borsyreröret i hållaren. Röret suger upp rätt mängd urin (minst 2 ml).
 • Blanda röret ett par gånger genom att vända det så att borsyran löser sig. 

 

Blåspunktion

Rekommenderad provtagning för spädbarn.

Provtagningsmateriel: Plaströr med rund botten, vit kork.

Beskrivning:

 • Utför blåspunktion.
 • Överför till provrör och skruva på korken. Placera provet i kyl.
 

Kateterurin (KAD)

Provtagningsmateriel: Plaströr med rund botten, vit kork.

Beskrivning:

 • Stäng av katetern under två timmar.
 • Rengör med 70 % sprit och punktera katetern med en 5-10 mL spruta med tunn kanyl och aspirera.
 • Överför till provrör och skruva på korken. Placera provet i kyl.

Förvaring och transport

Plaströr med rund botten, vit kork

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov transporteras kylda och bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning.

Borsyrerör

Förvaring: Prov förvaras i rumstemperatur eller kyl fram till transport.

Transport: Prov transporteras kylda eller i rumstemperatur och bör nå laboratoriet inom 2 dygn från provtagning.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas vanligen 1-2 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Vid urinodling görs en kvantifiering av bakteriemängden. Resistensbestämning utförs på de flesta bakteriefynd som bedöms som signifikanta.

Vid symtom på urinvägsinfektion sätts gränsen för vad som ska uppfattas som signifikant växt för vissa bakterier så lågt som 1 000 bakterier per ml, varför remissuppgift om kliniska symtom är viktig.

Alternativa sökord

Saknas

Senast uppdaterad

8 september 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00